Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Reşiţa, titular al proiectul “Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și Bârzăviței – Municipiul Reșița” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și Bârzăviței – Municipiul Reșița” propus a fi amplasat în municipiul Reșița , strada Timișoarei și strada Bârzăviței, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

PRIMAR,
POPA Ioan

Anunţ public privind emiterea
actului de reglementare revizuit

Municipiul REȘIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul “Dezvoltarea zonei turistice Semenic- Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare” amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Văliug, jud. Caraș-Severin.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului , Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Municipiul

Reșița, str. Petru Maior , nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 9:00–15:00 , vineri între orele 9:00–13:00 , tel/fax 0255223053 / 0255226729 și la sediul Municipiului Reșița , Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A , în zilele de luni – joi , între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 13:00 și la sediul Primăriei Comunei Văliug, jud. Caraș-Severin, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmcs.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Municipiul Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 29 aprilie 2019.

Primar,
Popa Ioan

SOMAŢIE

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, modificată şi completată de Legea 309/2006, Direcţia Poliţia Locală Reşiţa somează în vederea ridicării acestora, în termen de 10 zile de la afișarea prezentei, proprietarii/deţinătorii următoarelor vehicule:

1. Skoda Fabia de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, identificat în Reşiţa, aleea Gugu;
2. VW Golf de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, identificat în Reşiţa, aleea Gugu;
3. Opel Astra de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, identificat în Reşiţa, strada Calea Caransebeșului, nr. 11.

ANUNŢ

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caransebeş anunţă cetăţenii domiciliaţi pe raza de activitate cărora le-au expirat actele de identitate să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Serviciului din Caransebeş, Str. Teiuşului, nr. 24, pentru preschimbarea acestora, în caz contrar, aceştia vor suporta rigorile legii.

Cetăţenii vor avea asupra lor următoarele documente:

1. Certificatul de naştere, original şi copie;

2. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

3. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

4. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

5. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

6. Documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în şedinţă ordinară pentru data de 24 aprilie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 24.04.2019, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2019.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2019 şi estimări 2020-2022.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2019.
8.Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 1.200.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2019.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Caraș-Severin, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Episcopia Caransebeșului pentru organizarea și desfășurarea în municipiul Caransebeș a fazei naționale a Olimpiadei de religie pentru Seminarii teologice și licee ortodoxe din România, în perioada 8 – 12 mai 2019.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2019.
11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile a proiectelor sportive din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru activitățile entităților sportive de drept public și privat cu sediul pe raza județului Caraș-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și Anunțului de participare a finanțărilor nerambursabile pentru programe și proiecte sportive din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru activitățile nonprofit ale entităților sportive, cu sediul pe raza județului Caraș-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean, pe anul 2019
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2017-2023, care se vor organiza în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020.

14.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Turnu Ruieni a tronsonului de drum județean DJ 608A din intravilanul localității Borlova, comuna Turnu Ruieni, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Ansamblul urban ”Zona Rânduri”, situat în municipiul Reșița, str. Rândul II, nr.16, județul Caraș-Severin.
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Ansamblul urban ”Zona Rânduri”, situat în municipiul Reșița, str. Rândul III, nr. 8A, județul Caraș-Severin.
17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului ”Casă”, situat în Oravița, str. Mihai Eminescu, nr. 20, ap. 24, județul Caraș-Severin.
18.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, etaj II, aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” ACVABANAT”.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, Et.II, județul Caraș- Severin,aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.
20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/07.06.2012 privind infiinţarea echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.
21.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor precum și conținutul anunțului public, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru anul 2019.
22. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului vicepreședinte NEDELCEA Flavius din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.
23. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului ______________ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.
24.Raport anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență-ADIVEST, la 31 decembrie 2018.
25.Raport de activitate pe anul 2018, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT.
26.Raport de activitate al SC AQUACARAS SA Caraș- Severin, pe anul 2018.
27. Raport de activitate pe anul 2018, al S.C. APERGMIN S.R.L.
28. Informare despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perenna Premier în asociație cu Consiliul Județean Caraș-Severin.
29.Raport anual de activitate pentru anul 2018, al Teatrului de Vest Resita.
30.Raport anual de activitate, pe anul 2018, al Asociației Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor-Regiunea Vest România.
31. Întrebări. Interpelări
Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

               P R E Ş E D I N T E,                                         AVIZAT:
               Silviu HURDUZEU                      SECRETARUL JUDEȚULUI,
                                                                                      Darian CIOBANU

Nr.247
Data: 18.04.2019

NOTĂ: Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de 18.04.2019.