D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 28 iunie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 28.06.2019, ora 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 57/24.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație (bunuri mobile) făcută de Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest ( ADR VEST).
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.143/2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraș –Severin, cu modificările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.47/28.03.2019 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita, cu modificările ulterioare.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.85/20.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin numește și eliberează din funcție administratorul public.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin-ediţia 2016.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.170 /27.09.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571G Bănia, Gîrbovăţ, Şopotu Vechi, 3 tronsoane”.
11. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece:15 noiembrie 2019-15 martie 2020.
12. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului real de administrare asupra unui spațiu din imobilul- fosta UM 01929 situat administrativ în municipiului Reșița, str. Cpt. Smaranda Ion (fosta str. Lupacului, nr. 2),județul Caraș-Severin, aflat în domeniul privat al județului Caraș-Severin, în favoarea Spitalului de Urgență Reșița .
13. Proiect de hotărâre privind revizuirea componenței Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul judetului Caras-Severin.
14. Întrebări. Interpelări
Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU

AVIZAT:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

Nr. 277
Data: 20.06.2019

NOTĂ:
Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de 21.06.2019.