ANUNȚ PUBLIC

Orașul Oțelu Roșu prin Consiliul Local, cu sediul în loc. Oțelu Roșu, str. Rozelor, nr. 2, jud. CS, CIF 3227971, tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, prin Compartiment SUAT, organizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis, la data de 08.08.2019, orele 11.00, la sediul său, în vederea vânzării imobilului ( apratement de locuit ) situat în oraşul Oţelu Roşu (domeniul privat), str Rozelor, bl. 8, sc. A, ap. 2. evidenţiat în CF 32307-C1-U2 Oţelu Roşu, nr. top/cad. II/26/A/2, în suprafaţă ( utilă) de 32,12 mp.
Prețul de pornire a licitației este de 18882 lei .

Garanția de participare e de 500 lei/ofertant, taxa de participare 100 lei/ofertant, achiziționarea caietului de sarcini și documentația de atribuire 50 lei.
Perioada și termenul limită de achiziționare a instrucțiunilor de licitație și de depunere a ofertelor este de la 08.07.2019 și până la 08.08.2019, orele 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, Comp. SUAT.

PRIMAR ORAȘ OȚELU ROȘU
Jr. Mălăiescu Luca

Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă, cu plic închis pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren înscris în CF nr.40159, nr.cad.40159, în suprafață de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 24.07.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.07.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 25.07.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 25.07.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

PRIMAR,
Felix-Cosmin Borcean