A N U N Ţ

privind singura sesiune de selecţie referitor la finanţarea nerambursabilă a unor acţiuni/programe/proiecte în baza prevederilor Ordonanţei de Guvernului nr. 51/1998, (republicată) cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 51/1998 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, persoanele fizice autorizate respectiv juridice înființate în conformitate cu prevederile legale interesate în finanţarea unor proiecte de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin pot depune oferte culturale (propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborat de solicitant sub forma unui program, proiect sau acţiune culturală).

1. Data limită de depunere a ofertelor este 03.04.2020. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 05.03.2020 – 03.04.2020.

Ofertele depuse după această dată  nu vor mai fi avute în vedere pentru selecţie (oferta va fi tip cerere care va cuprinde elementele de identificare a persoanelor fizice sau juridice, de identificare riguroasă a proiectelor, acţiunilor sau programelor propuse, precizarea sumei solicitate, precizarea etapelor de realizare pentru stabilirea tranşelor de finanţare, precizarea cheltuielilor potrivit pct.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2008, semnătura autorizată şi alte asemănătoare).

2. Ofertele se depun la Registratura Consiliului Judeţean Caraș-Severin în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:00, iar în ziua de vineri între orele 8:00 – 13:30 (modelul cererii de finanţare se găseşte la sediul Consiliului Judeţean Caras-Severin parter cam.8 sau etaj. 7 cam. 702 ).

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada: 06.04.2020 – 05.05.2020.

3. Pentru a putea participa la selecţie solicitanţii (ofertanţii) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat, române sau străine autorizate respectiv înfiinţate în condiţiile legii române sau străine după caz (această condiţie se dovedeşte prin: actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniul iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

b) fac dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase minim 50% (dovada se face cu: extrase de cont bancar, scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare se va menționa în contract destinația specială a sponsorizării, precum și titlul proiectului, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

c) nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, certificat de atestare fiscală);

d) au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabile anterioare (dovada se face cu: declaraţie autentificată pe propria răspundere anexa 5 la regulament), comisia de selecţie verificând ulterior realitatea celor declarate.

4. Documentele prevăzute la punctul 3 lit. a),b),c) şi d) vor face parte din dosarul ce se va anexa la oferta solicitantului.

5. Ofertele selecţionate vor fi finanţate nerambursabil de la bugetul Consiliului Judeţean Caraș-Severin cu îndeplinirea prevederilor legale, sens în care între ofertanţii selectaţi şi autoritatea finanțatoare se va încheia un contract de finanţare nerambursabilă ( care dacă nu se îndeplinesc condiţiile din contract, va deveni rambursabilă).

6. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei, care se depun la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei. Comunicarea publică a rezultatului selecţiei se va face prin afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Caraș-Severin www.cjcs.ro . Contestațiile vor fi soluţionate de comisia de contestaţii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

7. Documentaţia privind ofertele de acţiuni culturale, proiecte sau programe, va urmări să conţină elementele care să reflecte cerinţele așa cum este prevăzut în Ordonanţa de Guvern nr. 51/1998 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, precum și în „Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 72/19.02.2020 (ce poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, www.cjcs.ro, secțiunea Activitate/Hotărâri/2020).

8. Pentru persoanele fizice autorizate sau juridice străine se vor lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie, potrivit legislaţiei din ţara de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/211420, interior 190, la d-na Enășescu Ramona Marinela sau la telefon 0255/211430 d-na Traia Zita.

Comisia de Selecţie a Ofertelor Culturale